ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα ανοιχτά δεδομένα ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής δημόσιας υποδομής: Μια μελέτη από το Think20 

Η πρόσφατα δημοσιευμένη σύνοψη πολιτικής από το Think20 , με τίτλο « Ανοιχτά δεδομένα ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής δημόσιας υποδομής: Προτεραιότητα σε σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας για αποτελεσματική διακυβέρνηση» προτείνει μια κοινή δέσμευση για τα Ανοικτά Διακυβέρνηση Δεδομένων (OGD) της G20 για περαιτέρω βελτίωση της Ψηφιακής Δημόσιας Υποδομής. Με βάση εμπειρικά στοιχεία και νομοθεσίες, η σύνοψη καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για την … Read more

«Δημιουργία αξίας στον δημόσιο τομέα μέσω της χρήσης ανοιχτών δεδομένων»: Μια δημοσίευση από το data.europa.eu

Η πρόσφατη δημοσίευση από το data.europa.eu , με τίτλο « Δημιουργία αξίας στον δημόσιο τομέα μέσω της χρήσης ανοιχτών δεδομένων» στοχεύει να αντιμετωπίσει το ερώτημα «πώς να προωθηθεί η δημιουργία αξίας ανοιχτών δεδομένων στο δημόσιο τομέα;». Αυτό είναι το τελευταίο έγγραφο μιας σειράς σχετικά με τους δημόσιους οργανισμούς ως επαναχρησιμοποιητές ανοιχτών δεδομένων. Αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα μιας εκστρατείας ενός έτους σχετικά με τις … Read more

Ανοιχτά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη: το ισχυρό δίδυμο για την πρόοδο

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα που εκπαιδεύονται με δεδομένα. Έχουν σχεδιαστεί για να επεξεργάζονται και αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων με σκοπό την αναγνώριση μοτίβων και την πρόβλεψη. Παρουσιάζουν αυξημένη ακρίβεια και εξελίσσονται διαρκώς, κυρίως λόγω της προόδου στις τεχνικές και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται, της αύξησης της υπολογιστικής ισχύος και της … Read more

Η Ευρωπαϊκή προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ο ρόλος των ανοικτών δεδομένων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δημιουργεί ευκαιρίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η δημόσια υγεία. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ορίστηκε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη . Ένα βασικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι να επιτραπεί η ανάπτυξη και η υιοθέτηση της … Read more

Κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για ένα ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία και μηχανισμοί για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα του τουρισμού. Η Eurostat συμφώνησε να ανταλλάσσει δεδομένα σχετικά με τα καταλύματα με τον ιδιωτικό τομέα και το 2021 το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) ανέπτυξε το εργαλείο του πίνακα εργαλείων της ΕΕ για τον τουρισμό για την παρακολούθηση της πράσινης … Read more